Termíny seminářů a kurzů:


POZOR - POZOR - POZOR

Veškerý obsah blogu a veškeré novinky se přesunuly na www.sandraliving.cz
Stranky nejsou dlouhodbě aktualizovany

čtvrtek 7. listopadu 2013

Kdo jsou andělé

Andělé - jejich původ a hierarchie...

Kdo jsou vlastně andělé? Právě teď máte u sebe strážné anděly. Tito andělé jsou čisté bytosti božského světla, jsou dary od Boha, zcela důvěryhodné a toužící vám pomoci s každou oblastí vašeho života.  Slovo anděl (v latině: angelus, v angličtině: angel) je původně slovní spojení z Atlantidy: „Ang" - život (egyptský symbol Ankh - klíč k životu - pochází ze stejného kořene), „El" - Světlo Boží.Ve volném překladu jde tedy o „živé světlo Boží" anebo o „životodárné světlo Boží", "posel boží". Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem.
Podle dávné židovské tradice byli andělé prvními inteligentními bytostmi, které Bůh stvořil, a to v jednom okamžiku druhého dne stvoření. Bůh poskytl andělům svobodnou vůli, nesmrtelnost a božskou inteligenci. Kdykoliv a kdekoliv se můžete obrátit na anděly a dostane se vám jejich bezvýhradné lásky.

Povaha andělů

Existuje mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru neboli bytost ryze duchovní.
Informace o andělech, které zde naleznete, nepocházejí z křesťanské Bible, která zná pouze tři anděly: Michaela, Gabriela a Rafaela. Třebaže jsou to důležití andělé, většina našich znalostí pochází z jiných starověkých textů a je zajímavé si všimnout, že andělé překračují všechna náboženství a můžeme je dnes najít v perských, křesťanských, židovských a muslimských písmech svatých. Vedle vašeho anděla strážného, kterého můžeme vzývat kdykoliv, existuji rovněž stovky dalších andělů různých jmen, které lze požádat o konkrétní pomoc v určité situaci.
Lidé v minulosti věřili v anděly a spoléhali se, že je mohou zavolat na pomoc. Tato víra se později vytratila, nyní se však znovu objevuje. Jedním ze zdrojů tohoto přesvědčení byla essenská nauka o andělech. Asi před dvěma tisíci lety žila v Kumránu na březích Mrtvého moře židovská sekta Esejců. Některé zdroje uvádějí, že i Ježíš Kristus byl Esejec. S určitostí lze říci, že Esejci byli zkušení léčitelé a praktikovali angelologii. Věřili, že pro dosažení duševní pohody je třeba zharmonizovat se fyzicky i duševně, a cestou, jak to dokázat, je každodenní komunikace s anděly. Předpokládá se, že Esejci napsali většinu tzv. „Svitků od Mrtvého moře", pokud ne všechny, a andělé na těchto stránkách jsou převzati jak  z tohoto, tak i z dalších starodávných textů.
Zasvěcení se shodují, že andělé v podstatě nikdy nebyli lidmi, na rozdíl od tzv. „duchů - rádců", kteří dříve žili, dostali se do nebe, ale potom se rozhodli vrátit a pomáhat živým bytostem. Existuje několik výjimek: O několika křesťanských postavách, např. o sv. Františku z Assisi, se říká, že se staly anděly až po smrti. Zajímavé je, že i opak může být pravdou. Archanděl Michael byl posvěcen křesťanskou církví a stal se sv. Michaelem. Andělé jsou bytosti čistého ducha přebývající v éteru, jenž je pátým elementem (dalšími elementy jsou země, vzduch, oheň a voda). Jsou andělé muži nebo ženy? Ve skutečnosti to nevíme - může to být tak i onak. Mohou být hermafrodité nebo se můžete jednoduše sami rozhodnout. Stále nás obklopují, třebaže nemohou zakročit, pokud je sami nepožádáme o pomoc.

Andělská vláda

Na rozdíl od lidstva a všech druhů zvířat na Zemi se andělé nevyvíjejí. Narodili se dokonalí. Jediný vývoj, který je jim podle tradice přiznáván, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru. Andělé vládnou všemu. Jejich cílem je udržovat celek stvořeného. Za každým druhem zvířat, rostlin a minerálů stojí některá andělská inteligence, stejně jako za planetami, hvězdami či větry. Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo – okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí – a mohou nabrat jakýkoli tvar. I když nemají pohlaví, mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.
Od stvoření jim byla dána svobodná vůle, ale většina tento dar z obdivu ke svému Tvůrci dobrovolně vrátila. Kdo by potřeboval svobodnou vůli, když se může spojit s milujícím a vševědoucím s Všemocným?
Andělé nemusejí dělat nic jiného než sloužit Bohu a ctít ho. Ochotně nás ochraňují před machinacemi padlých andělů. To jsou ti, kteří veškerou moc a slávu chtějí jen pro sebe – nechtějí sloužit, ale chtějí, aby jim bylo posluhováno. Jejich arogance a závist je ničí: stali se ďábly, démony, zloduchy. Skrývají se ve tmě a jejich jedinou motivací je podrývat harmonii Vesmíru. Proto je celé lidstvo zaujato bojem mezi světlem a tmou, láskou a nenávistí.

Šekina

Ženský aspekt Boha, matka vesmíru, je v židovské tradici znám pod pojmem Šekina. Podle této tradice to je Bohyně, Bůh-Matka, choť Boha-Otce. Je to božské záření, velká matka, která dává zrod celému vesmíru. Všechna ženská božstva jsou jejím aspektem, například Panna Marie. V kabale je také popisována jako „anděl osvobození“ a ve Starém zákonu (Genesis 48:16) podle Jakuba jako „Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil…“. Je také strážkyní Stromu života v Rajské zahradě. Velký znalec židovské mystiky Gershom Sholem říká, že Šekina byla oddělena od svého milého, Boha-Otce, čímž následoval pád Adama a Evy. Pouze za pátečních večerů, za posvátné noci před sabatem, se spolu spojují, aby se poté opět oddělili. Dokud se všechno původní světlo stvoření nevrátí do svého božského zdroje, potud se vesmírní milenci budou neustále muset scházet a rozcházet. Scholem píše: „Zavést Šekinu zpět k Bohu a spojit ji s ním je skutečným smyslem Tóry."
Podle mystiků kabaly se tohoto procesu účastníme všichni. Každý čin lásky a soucitu nebeský pár k sobě přibližuje. V tomto smyslu je život milostným příběhem. V podstatě jsme všichni osamělí milí, kteří žijí v oddělení své lásky, kterou lze nalézt pouze v našich srdcích. Šekina je andělem lásky, žehnající a posvěcující spojení milenců, jež ji přibližuje k její opravdové lásce.

Andělské kůry


Koncept vzestupné hierarchie různých řádů (neboli kůrů) andělů je běžný ve všech tradicích angelologie. Ohledně názvů a počtu kůrů existuje řada verzí. Neznámější křesťanská verze pochází ze šestého století, kdy syrský mnich Dionýsios Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle Nebeská hierarchie, jež se v hlavním proudu západní kultury stalo klasickou prací o tomto tématu. Ve svých epických andělských ságách z něj vycházel i Dante a Milton. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic.

První trojice


Serafíni


Nejvyšší andělský kůr jsou serafíni neboli „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý“. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům. Jejich vládnoucí princové jsou Serafiel a Metatron.
Jsou nejblíže božství se zaměřují na vibrační manifestace, aby udrželi božství stálé a netknuté. Jsou považováni za anděly čisté lásky, světla a ohně. Zajišťují, aby loď nenarazila na skálu, aby se k božství nedostala žádná negativní energie. Pomáhají také vytvářet a vést pozitivní energii všemi andělskými kůry i do fyzického světa. Obklopují božství, aby zajistili jeho stálou existenci a aby tuto energii vysílali i směrem k nám a umožnili nám vůbec fungovat.
Všichni mají po šesti křídlech. Serafíni září tak jasně, že by člověk hrůzou umřel, kdyby takového serafína uviděl v plné slávě. Jen Pán a Paní a také Michael jsou schopni s těmito bytostmi spolupracovat. Někteří lidé tvrdí, že jejich obličej je jako blesk a jejich oděv září oslnivě jako arktický sníh. Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Ani na chvilku ve své práci nepoleví. Lidé od magie se k serafínům přiblížit umí, protože mají praxi v modlitbách a při vzývání sil.
Slovo serafín znamená "žár". Řečeno jinými slovy, tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním. K serafínovi se člověk nemůže jen tak přiblížit na astrální rovině. Lidské bytosti se k nim mohou dostat pouze na pozvání. To neznamená, že by serafíni s lidmi vůbec nespolupracovali nebo neposlouchali, co jim chcete říct. Můžete s nimi hovořit a požádat je o pomoc při magické praxi, ale zřejmě se vám nikdy nepodaří je spatřit. Pokud váš anděl strážný náleží do řádu serafínů, možná už pracujete nebo budete pracovat na nějaké globální proměně lidského vědomí, kde budete potřebovat jejich inspiraci, božskou lásku a sílu k dokončení své mise.
Magicky můžete se serafíny pracovat tehdy, pokud budete chtít vyvolat energii pro dobro lidstva jako celku nebo planety. Naslouchají skupinovým rituálům. Pro spojení se serafíny zapalte bílou svíčku pro božství a purpurovou pro serafíny.

Cherubíni


Boubelaté okřídlené dětičky, které známe z renesančního umění, mají k mocným cherubínům hodně daleko. Cherubíni tvoří druhý kůr andělů hned po serafínech a odrážejí znalost a moudrost Boha. Ve Starém zákonu stráží brány Ráje po pádu. Dva cherubíni byli vyřezáni na schráně úmluvy, obávané tajné zbrani Izraelitů. Vládnou jim Kerubiel a Ofaniel.
Cherubíni jsou strážci světla a hvězd. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají pozitivní božskou energii a jejich vzhled je nádherný. Zastíní prý všechny ostatní anděly. Jejich původ je asyrský nebo akkadský a jejich jméno znamená "ti, kteří se přimlouvají" - velcí duchové poznání a nekonečné lásky. Zajímavé je, že se často objevují jako pololidé, polozvířata, většinou s obličejem lva. Dávní architekti umisťovali jejich sochy s lidskými tvářemi a těly býků nebo lvů před vchody do chrámů, aby tak chránili božskou půdu. Cherubíni prý původně vůbec anděly nebyli, ale postupem času se k nebeské hierarchii propracovali. Že by byli onou ztracenou rasou, která nyní působí spíše na astrální než na fyzické rovině? Lidé je vnímají jako něco na způsob spojení Krásky a Zvířete v jedné osobě. Cherubíni dohlížejí nad galaxiemi, shromažďují a rozdělují energii, kde je jí zapotřebí, a stráží jakékoliv náboženské chrámy, od architektonických skvostů až po chatrče z vepřovic.
Cherubíni také pracují jako osobní strážci a je-li třeba, ohánějí se plamenným mečem. Strašnější verzí cherubína je pak bytost se čtyřmi tvářemi a čtyřmi křídly. Toto mytické zobrazení je spojuje se čtyřmi větry. Objevují se jako posvátná zvířata a strážci božství.
Budete-li v magii potřebovat božskou ochranu, moudrost a vědění, zaměřte se na cherubíny. Mnozí z egyptských bohů, zejména Sachmet, Bastet a Anubis by se dali považovat za cherubíny. Někteří archeologové se domnívají, že slavná Sfinga (obrovská stavba s lidskou tváří a lvím tělem) je možná starší než celá egyptská kultura a je dokladem civilizace, která má být teprve objevena. Chcete-li se dostat k cherubínům, zapalte bílou svíčku pro božství a modrou pro cherubíny.

Trůnové


Trůnové jsou “ kola s mnoha očima“ Merkaby, posvátného vozu kroužícího kolem Božího trůnu společně s cherubíny. Vyjadřují víru v sílu a slávu Boha a dlí prý ve čtvrtém nebi. Vládnoucími princi jsou Cafkiel a Orifiel.
Trůnové jsou přiděleni jednotlivým planetám, takže většina planetárních andělů, které zde najdete, patří do kategorie trůnů. Trůnové vytvářejí, vedou a shromažďují přicházející a odcházející pozitivní energie. Trůnové nesou jméno "ti, s mnoha očima" - jsou něco jako soukromí průzkumníci ve službách božství a také učitelé pokory. Jejich jméno - trůnové - vychází z myšlenky, že veškerá božská moc spočívá na jejich pevných ramenou. Velkou důležitost má pro ně spravedlnost a její šíření. Svým světlem prosvítí každou nespravedlnost a jakékoliv oběti pošlou léčivou energii. Znovu tu máme otázku, kdo komu vládne. Trůnové se velmi zajímají o lidskou činnost, i když energii vám asi spíše pošlou prostřednictvím vašeho anděla strážného, než aby s vámi jednali přímo.
Při magické práci se na trůny obracejte v případě, že budete chtít uhladit vztahy ve skupinách i mezi jedinci. Potřebujete-li stabilitu, obraťte se na trůny. Zavolejte je v jakékoliv záležitosti, která se týká planet nebo planetárních energií. Pro kontakt s trůny zapalte bílou svíčku pro božství a zelenou pro trůny.

Druhá trojice

Panstva


Pánové nebo podle hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří Zadkiel, Zachariel a Teratel.
Panstva plní roli božských vůdců, kteří mimo jiné pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka.
Pokud jde o magii, pod vládu panstev spadají veškeré záležitosti týkající se vůdcovství. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají "přirozené vůdčí schopnosti" a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Nijak nepodporují zkorumpované vlády, politiky nebo náboženské nebo civilní vůdce, kteří v srdci nenosí úmysly udělat pro lidi to nejlepší. Chcete-li mít přístup k božské moudrosti, požádejte panstva. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci. Jestliže začínáte nějaký významný projekt nebo jste ve stávajícím projektu došli do slepé uličky, obraťte se na panstva. Abyste se k panstvům dostali, zapalte bílou svíčku pro božství a růžovou pro panstva.

Ctnosti


Kůr ctností je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachimové neboli Taršišimové a vyjadřují ideály ctností, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.
Hlavním úkolem ctností je přivádět k pozemské rovině a k lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto "andělé zázraků" propůjčují půvab a statečnost. V planetárním schématu Egypťanů a podle hermetiků byl vůdcem ctností Pi-Rhe.
Ctnosti mají obzvláště rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí. Mají rádi takové, co si dokážou jít za svým a co se pokoušejí ostatní osvítit a vést k harmonii.
Ctnosti jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naší planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda, Éter, změny počasí a planetární proměny spojené s živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Pokud budete provádět magii elementálů, budou to právě ctnosti, kdo vám bude naslouchat a pomáhat vám. Dostanete-li se do problémů nebo budete-li léčit, obraťte se na ctnosti. Pokud onemocníte nebo budete mít strach, zavolejte ctnosti. Chcete-li se dostat k ctnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a oranžovou pro ctnosti.

Mocnosti


Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doručují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří Kamael a Verchiel.
Mocnosti udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Organizují světové náboženství a vysílají božskou energii, aby udržovala jejich pozitivní aspekty. Fungují jako regulátoři chaosu. Někteří teologové se domnívají, že mocnosti byly vytvořeny ještě před ostatními kůry. Pohlížejí na ně jako na božské válečníky, kteří nepracují se strachem a nenávistí, ale s všeobjímající láskou. Šíří spravedlnost, ale za jejich činností se neskrývá nenávist. Mocnosti jsou andělé varování a bude-li se někdo chystat vám uškodit, pošlou vám vzkaz. Takováto poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem: pocity, sny nebo zlomky rozhovoru. Znamená to, že se musíte naučit zklidnit vnitřní hlasy, abyste mohli slyšet, co vám tito andělé sdělují. Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby nás lidi přiměli jim naslouchat. Znovu jsou tu spory o to, kdo tomuto řádu předsedá. Podle hermetiků je tu šéfem Ertosi.
Z pohledu magie jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů. Mocnosti dokážou výborně vypátrat skryté machinace, které mají sloužit pouze jednomu egu a poškodit ostatní. Pomohou vám, kdykoliv budete mít pocit, že vám zakrývá oči ona příslovečná mlha. Tito andělé budou chránit váš domov, majetek, děti nebo jakoukoliv skupinu lidí, která je požádá o ochranu nebo obranu. Chcete-li se dostat k mocnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a žlutou pro mocnosti.

Třetí trojice

Knížectva


Andělé sedmého kůru vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost, a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou prý zodpovědní za vedení náboženství k pravdě. Jedním z vladařů tohoto kůru je Cerviel.
Knížectva opatrují velké skupiny jako jsou kontinenty, národy, města a všechny lidské výtvory většího rozměru. Usilují o globální přeměnu. Najdete je v zasedacích síních i plaveckých halách, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo se prostě jen bavily. Také oni vytvářejí a vedou pozitivní energie z fyzického světa k božskému a z božského do fyzična. Pracují jako ochránci náboženství a politiky, sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí.
Těmto andělům se často říká knížata pro jejich vztah k městům, státům, provinciím, ostrovům, zemím, kontinentům atd. Jistě si dovedete představit zástupy andělů, které krouží  nad hlavami států při rokování Spojených národů.
Pokud jde o magii, může člověk tyto anděly vyvolat v případech diskriminace, vyhlazování zvířat nebo lidí, při nesprávném vedení čehokoliv - od města až po firmu - nebo když chce požádat o sílu správně rozhodovat v zájmu těchto míst nebo obyvatel. Pro knížectva jsou nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma. Chcete-li se s knížaty kontaktovat, zapalte bílou svíčku pro božství a červenou pro knížectva.

Archandělé


Archandělé jsou posly Boha a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin, jako například Gabriel zvěstoval Panně Marii nebo Muhammadovi nadiktoval Korán. Tyto anděly lidé spatří nejčastěji; andělé strážní zpravidla zůstávají neviditelní. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Typickým příkladem je Panna Marie, která se po nanebevzetí stala archandělem. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.
Většinou patří do některé z ostatních sfér neboli kůrů, ale s lidmi jednají rádi, kdykoliv se naskytne příležitost. Jsou zvláštními silami andělské říše, zvyklými jednat se všemi, od vrchních potentátů až k novorozencům. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají energie proudící oběma směry.

 


Andělé


Nejnižší řád andělů bývá s lidstvem v nejčastějším kontaktu, vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější. Do tohoto kůru patří strážní andělé a vládne jim Adnachiel.
Jsou to bytosti přiřazené určitému člověku. Často jsou známi pod pojmem anděl strážný. Tito andělé se spojují se záležitostmi světa lidí a světa hmotné manifestace. Také oni působí jako zprostředkovatelé energií od nás k božské rovině a obráceně. Anděla strážného máme k sobě přiřazeného na dobu všech inkarnací na zemi. Je naším nejlepším přítelem a nejbližším společníkem. Je s námi při narození a pomáhá nám projít branou smrti. Brání nás, když se dostaneme do úzkých, pomáhá nám přizpůsobovat se světu, podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu a potřebujeme-li to, přivolá i další síly devíti kůrů. Mnoho z těchto věcí však nemohou dělat, pokud je nepožádáme o pomoc. Lidská svobodná vůle není pouze naším darem, ale někdy i kamenem úrazu. Musíme se holt naučit ty naše přiškrcené pusinky otevřít a o svých potřebách a starostech si promluvit.
Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem sdělovat informace rychlostí blesku a požádáme-li svého anděla strážného o pomoc, obrátí se na božství i na ostatní anděly. Přestože všichni andělé dokážou jednat bleskově, pokud se váš problém bude týkat ještě jiných lidí, věci se budou možná vyvíjet pomaleji, než byste očekávali. Někdy může být výsledek i trochu jiný, než jak jste si přesně naplánovali. Žádáme-li o pomoc anděly, dbejte na to, abyste měli srdce i mysl čisté, a požádejte, aby vše dopadlo takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny zúčastněné, nebo aby s vámi bylo zacházeno spravedlivě a uvážlivě. Nemyslete si, že se přivoláním andělů zbavíte povinnosti řešit nějaký problém nebo si na něm svůj díl odpracovat. Andělé vám však mohou odblokovat nové cesty a otevřít možnosti, které byste možná sami nenašli.
Andělé strážní mohou pocházet z jakékoliv z devíti kůrů. Každý anděl má svou funkci. Žádný není lepší než ti ostatní. Budete-li se chtít dostat ke svému andělovi strážnému, zapalte svíčku své oblíbené barvy. Přidejte vedle ještě bílou pro božství.

Sedm nebes


Myšlenka, že existuje sedm nebes a nikoli pouze jedno, je nedílnou součástí židovské, křesťanské a islámské tradice. Běžně používáme sousloví „být v sedmém nebi“, což znamená, že jsme vrcholně šťastni; a to dává smysl, protože sedmé nebe je říší nejvyšší dokonalosti, je to místo, kde sídlí Bůh. Tato tradice je velice stará. Pochází z doby před 7000 lety, kdy v Mezopotámii vládla sumerská civilizace, jež zplodila babylonskou a chaldejskou kulturu, které zase naopak silně ovlivnily vývoj angelologie na Blízkém východě. Sedm nebes si můžeme představit jako řadu sedmi soustředných kruhů, v jejichž středu je Země.
První nebe
V hebrejštině je známo jako Šamajim nebo Wilon a vládne mu anděl Sidriel. První nebe obsahuje všechno v trojrozměrném vesmíru, fyzickou úroveň bytí. Tuto říši obývají všichni andělé vládnoucí hvězdám, planetám a přírodním jevům. Patří sem i čtyři velcí archandělé – Michael, Gabriel, Rafael a Uriel - ve svých rolích planetárních vládců.
Druhé nebe
Druhé nebe je známo jako Raquia a vládne mu anděl Barakiel. Tato říše je považována za prostor, kde hříšníci čekají na poslední soud. Uvězněni jsou zde i někteří z padlých andělů, včetně těch, kteří prý měli pokoutní vztahy s pozemskými ženami. Podle islámské tradice zde přebývá Ježíš Kristus a Jan Křtitel. Jedním z vládnoucích principů je Zachariel.
Třetí nebe
Regentem třetího nebe, známého jako Šehaqim, je Baradiel. V jižní polovině této říše leží Rajská zahrada a Strom života, strážené třemi sty světelných andělů. Zde nebeské včely snášejí nebeský nektar nazývaný mana, který zachránil izraelity při jejich putování pouští. V severní části Šehaqimu leží peklo se všemi svými hrůzami, což se může zdát podivné, ale je to v souladu s dávnou zmínkou o tom, že nebe a peklo leží těsně vedle sebe.
Čtvrté nebe
Čtvrtému nebi, zvanému Machonon, vládne Zahaqiel. Je domovem „nebeského Jeruzaléma„, posvátného chrámu a oltáře Božího.
Páté nebe
Vládcem pátého nebe Maon nebo Mathey je Zadkiel, podle některých zdrojů Sandalfon. Zde jsou drženi – podobně jako v druhém a třetím nebi – někteří z padlých andělů, především Grigoriové neboli „Pozorovatelé“, dříve Strážci Věže čtyř směrů. Podle vize proroka Sofoniáše zde také přebývala skupina andělů zvaných Pánové, členů kůru Panstev.
Šesté nebe
Regentem šestého nebe zvaného Zebul je obvykle uváděn archanděl Gabriel. Zde jsou záznamy o veškerém dění na Zemi, o přírodních událostech i o skutcích všech jedinců. Ty studují andělé spolu s dalšími obory včetně astrologie a ekologie. Prodlévá zde prý sedm fénixů a sedm cherubínů.
Sedmé nebe
Nejvyšší z nebes je nazýváno Araboth a vládne mu archanděl Michael nebo příležitostně Kassiel. Je příbytkem Boha a nejvyšších řádů andělů, serafínů, cherubínů a trůnů. V této říši prý také dlí duchové ještě nenarozených lidských bytostí. Prodlévá zde i princ Božského zákona Zagzaguel.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za Váš vzkaz, už se těším, až si jej přečtu!
Krásný den přeje Sandra